رله

رله یک دستگاه برق و کنترل، که دارای عملکرد از انزوا است.

جستجو بر اساس زیر مجموعه