لوازم برق - داخلی / خارجی (خارج از هیئت مدیره)

منبع تغذیه خارجی خط دیگر از قدرت اتصال ترمینال است.