کریستال، نوسان، رسنترس

رزونانس کریستال است یک دستگاه منفعل، نوسان ساز کریستالی یک دستگاه فعال، رزونانس کریستال و مدار نوسان خارجی، تقویت کننده مدار است، مدار فیلتر اسیلاتور کریستالی است.

جستجو بر اساس زیر مجموعه