حفاظت از مدار

حفاظت از مدار است که عمدتا برای محافظت از اجزای مدار الکترونیکی در مورد اضافه ولتاژ، اضافه جریان، افزایش، تداخل الکترومغناطیسی از آسیب.

جستجو بر اساس زیر مجموعه